ماموریت و چشم انداز

مأموریت

تلفیق و توانمندسازی جامعه مهاجران و شهروندان در راستای استاندارهای جهانی و سرعت بخشیدن به کسب این استاندارهای رقابتی به نحوی که هر مهاجر در هر قسمتی از مراحل مهاجرت در کنار دیگر شهروندان احساس امنیت و افتخار نماید.

چشم انداز

پیاده سازی مفهوم مدیریت جهانی پل از طریق اسکان و استقرار کامل مهاجرین از شروع تا پایان مراحل مهاجرت با ارائه خدمات هشتگانه کیفی و رقابتی زندگی مانند ویزا، مسکن، پرواز، ارز، بیمه، اشتغال، خودرو و زبان انگلیسی.

رویای شما. ماموریت ما

مهمترین برنامه های راهبردی مهاجران سینیم

حفظ شأن و شخصیت ملی و بین المللی فرهنگ مهاجرت با مدیریت روابط مشتری مداری

استقرار و اسکان کامل مهاجران با ارائه خدمات اولیه و اصلی در دوران مهاجرت

تمرکز و توجه به فرهنگ های مختلف شهروندان از طریق هم اندیشی و پرهیز از انزوا

ارتقاء و بهبود سطح کمی و کیفی خدمات مهاجرت با اعمال سیستم مدیریت یکپارچه مهاجرت

ایجاد فضای قابل اعتماد و صمیمیت بیشتر در میان اجتماع مهاجران و شهروندان با کم کردن اختلافات فرهنگی و دغدغه های دوران استقرار